Элч Паулын 13 захидал бүрэн видео сургалт

362

Элч Паул Шинэ Гэрээний 13 захидлыг бичсэн хүн. Та дараах номуудын нэр дээр дарснаар тухайн хичээлийн танилцуулгыг үзэх боломжтой. 

Ром | 1+2Коринт Галат | Ефес Филиппой, Колоссай, Филемон | 1+2Тесалоник | 1+2Тимот/Тит 

Элч Паулын амьдрал бол эгэл итгэгч бүрийн даган дууриах амьдрал. Аугаа Захирамжийг биелүүлэхийн төлөө амиа зориулан зоригтой тууштай итгэмжтэй байсан түүний амьдралыг захиа бүрээс нь та мэдэх болно. Суралцаарай, амьдралдаа хэрэгжүүлээрэй, бусдыг Христийн дагалдагч болгоорой. #BJM 
Хайх