БУРХАН НАМАЙГ БАЙГААГААР МИНЬ ХАЙРЛАДАГ ГЭЖ ҮҮ?

Олон олон номлогчид ийнхүү номлож, олон олон магтаалын дуунууд энэ үгийг бататгаж, олон олон итгэгчид энэ үгээр бамбай хийж өөрийн нүгэлт амьдралдаа хөнгөн хандана. Энэ бол хямдхан нигүүлслийг заагч сургаал юм.

Есүс биднийг гэмт хүн байхад байгаагаар минь хүлээн авч хайрлахдаа уучилж зөвтгөсөн. Ийнхүү Есүст итгэсэн та бид "Бурханы хүүхдүүд" болох эрхтэй болов. Энэ бол Бур....

Цааш унших

BJM

Хураангуй Теологи

Сэдэв

Цахим ном

Сонсдог ном

Хайх