24. 1+2Тимот/Тит (Бүтэн Библи Төсөл)

226

Элч Паулын 13 захидал Шинэ Гэрээнд бий (Номын нэр дээр дарвал тухайн номын танилцуулга хэсэгт шилжинэ)

Ром

1+2Коринт 

Галат

Ефес 

Филиппой, Колоссай, Филемон

1+2Тесалоник

1+2Тимот/Тит 

Та Бүтэн Библи Төслийн эдгээр сургалтуудад сууж Библийн мэдлэгээ тэлж, итгэлээ батжуулаарай. Сурахыг хүсвэл фэйсбүүк дэх Мараната үйлчлэл хаяг руу бичээрэй. 

1+2Тимот/Тит номын танилцуулга

 
Хайх