ХУРААНГУЙ ТЕОЛОГИ ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГА

472

Гарчиг дээр дарангуут тухайн видеог үзэх холбоос руу таныг аваачна

 

Хураангуй теологи төслийн оршил 

I. Бурханы Үгийн талаарх доктрин 

1. Бурханы Үг бичигдэх санаа

2. Бурханы Үгийн үнэн байх чанар

3. Бурханы Үгийн эрх мэдэл

4. Бурханы Үг дангаараа хангалттай ба хэрэгцээт мэдлэгийг өгдөг

5. Бурханы Үгийн тодорхой байх чанар

6. Бурханы Үгийн өөрчлөх хүч чадал

7. Бурханы Үгийн албан ёсны чанар

II. Бурханы талаарх доктрин 

8. Бурхан танин мэдэгдэхүйц мөн төсөөлшгүй

9. Хүмүүнтэй хуваалцаагүй Бурханы чанарууд

10. Бурханы хүмүүнтэй хуваалцдаг чанарууд

11. Бурханы гурваар оршигч чанар

12. Бурханы бүтээл 

13. Бурханы хангамж 

III. Бурханы бүтээлийн талаарх доктрин

14. Тэнгэрэлч, Сатан ба чөтгөрүүд

15. Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүн

16. Хүний мөн чанар, бүтэц

17. Нүгэл

 

… хичээлүүд бэлэн болонгуут энд бүгд энд тавигдана. Нийт 50 хичээлтэй. …
Хайх