17. Нүгэл (III. Бурханы бүтээлийн талаарх доктрин)

413

 
Хайх