14. Тэнгэрэлч, Сатан ба чөтгөрүүд (III. Бурханы бүтээлийн талаарх доктрин)

367

 
Хайх