Бүтэн Библи Төслийн Update2024.04

119

Монгол пасторын судалгаагаар Монгол итгэгчиддээ зориулж Библийг ном номоор нь агуулгаар нь судлах судлалыг "Бүтэн Библи Төсөл" гэж байгаа билээ. Энэхүү ном судлалд суралцангаа төлбөрөө төлж байгаа Монгол итгэгч бүр энэ төслийн санхүүжүүлэгч юм. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.

2024.04 сарын байдлаар Мараната үйлчлэлийн БҮТЭН БИБЛИ ТӨСӨЛ хэр явцтай байгааг дараах видеогоор танд хүргэж байна. ЭЗЭН минь л алдаршиг ээ! #BJM 
Хайх