Есүсийн сүүлчийн 8 өдөр ба итгэлийн амьдралын 15 зүйл (BJM видео номлол)

289

Manchester, London, Notthigham, Oxford 4 хотод буй итгэгчдэд 2024.03.24-нд онлайнаар заасан сургаалыг бүрэн эхээр нь хүргэж байна. UKmCf = United Kingdom Mongolian Christian Fellowship 

 

 
Хайх