Дерек Принс: Хоёр ургац

469

Эцсийн өдрүүдэд их ургацын үе ирнэ хэмээн эш үзүүлсэн байдаг.

Үндэстэн бүрээс, Израиль хүртэл даян дэлхийд бий болох их ургацын үед та бид амьдарч байна. 

Сайн мэдээний төлөөх сэтгэлтэй бүхэн энэ сургаалыг олон дахин сонсоосой.

Сайн мэдээ тараахад зүрх зориг нь сул байгаа хүн ч үүнийг сонсоосой. 

Эцсийн энэ өдөр, Есүс Христ дахин дэлхийд эргэн ирэхээс өмнө итгэгч бүр сайн мэдээ, илгээлтэд хүчээн өгч аль болох олныг Христийн Хаанчлал руу авчрах нь Бурханы хүсэл билээ.

 

 
Хайх