Дерек Принс: Суурь тавих

376

Итгэлийн суурь докторины амин эхлэл анхан шатны ойлголтын талаар Еврей 6:1-2-д өгүүлсэн байдаг.

Дерек Принс суурь 6 докториныг тун чиг тодорхой дэлгэрүүлж, хэнд ч ойлгомжтой байхаар заасан байдаг.

"Итгэлийн суурь үндэс" номоос та илүү дэлгэрэнгүй 52 сургаалыг уншиж, сонсож болох ч энд өгүүлсэн 10 сургаалыг эхний ээлжинд үзэж суралцваас таны суурь дэвсгэр ойлголт зөв болно. 

Хичээл 1: Хадан дээр суурилагдсан

Хичээл 2: Бурханы Үгийн эрх мэдэл ба хүч

Хичээл 3: Гэмшлээс итгэл рүү

Хичээл 4: Итгэл ба Үйлс

Хичээл 5: Баптисмуудын доктрин

Хичээл 6: Ариун Сүнсэнд булхах

Хичээл 7: Бурханы хүчийг дамжуулахуй

Хичээл 8: Цаг хугацааны төгсгөл

Хичээл 9: Үхэгсдийн амилалт

Хичээл 10: Эцсийн шүүлт

 

 

 

 
Хайх