Дерек Принс: Загалмайн хүчээр амьдрахуй

487

Загалмай бол христитгэлтэнүүдийн хувьд онцгой билэгдэл юм. Загалмай бол угтаа цаазын ял оноодог харгис зэмсэг боловч энэ харгис аллагад өөрийгөө сайн дураар өгсөн Аврагч Есүсийн үйлдэл нь хүмүүний түүхийг мөнхөд өөрчилж, эртний олон зуун эш үзүүлэл зөгнөлийн оргил биелэл, Аврагчид итгэн дагасан хүний нүглийн наминчлал, өнгөрсөн амьдралын дуусгавар, шинэ амьдралын эхлэл болсон гэдэг утгаараа загалмай онцгой билэгдлийн чанартай. 

Дерек Принс энэхүү сургаалаар 4 чухал сэдвийг хөнджээ. 

1. Христийн цусны хүч чадал.

2. Загалмайн солилцоо

3. Эдгэрэлд саад бологч үл үзэгдэх саад

4. Тунхаглалын хүч чадал 

 
Хайх