Дерек Принс: Сүнслэг бэлэг авъяасаа дасгалжуулахуй

486

Дерек Принс, "Сүнслэг бэлэг авъяасаа дасгалжуулахуй" сургаалдаа Ариун Сүнсний өгдөг сүнслэг бэлэг авъяасаа хэрхэн хэрэглэх талаар өгүүлжээ. Дараах сэдвийг багтаасан байна: 

1. Ариун Сүнсийг хүлээн ав

2. Тайлбарлах ба эш үзүүлэх бэлэг авъяас 

3. Хүч чадал ба илчлэлийн бэлэг авъяас

Энэхүү хичээлийн эхний хичээлийг танд толилуулъя. Үлдсэн хичээлийг Мараната YouTube сувгаас хүлээн авч үзнэ биз ээ. 

 

 
Хайх