Дерек Принс: Чөлөөлөлтийн Суурь (2 хичээл)

559

Дерек Принс, чөлөөлөлтийн үйлчлэлийн амин чухал Библийн ойлголтыг тодорхой өгүүлсэн 2 сургаалыг танд хүргэж байна. 

Итгэгчдэд өгсөн сүнсний эрх мэдлийг итгэгчид тэр бүр ойшоож үздэггүй. Тиймдээ ч, элдэв сүнсний дарамт, сүнсний дайралт, довтолгоонд дээрэлхүүлж явдаг. 

Харин Христ дотор хэн бэ гэдгээ мэддэгсэн бол итгэгчид бүх талаар сүнсний эрх чөлөөнд хүрч Есүсийн амласан сайн сайхан бүхнийг зөвхөн хүртэх биш бүрэн эдэлж бусдад түүнийгээ дамжуулах ерөөлийн суваг байх боломжтой. 

Эхний хичээл 

Хоёрдугаар хичээл

 
Хайх