Эрчүүдэд хандсан мессэж

657

Мосе шиг Бурханы оршихуйг амжилтаас ч илүү нэгдүгээрт тавьдаг, Бурхантай хамт алхдаг итгэлийн эрчүүд Монгол даяар босохын төлөө залбираарай!

Эр хүн Эзэнийг чин үнэнчээр тууштай дагахад, тэрээр Христ лугаа адил бүх талаар төлөвшиж, гэр бүл, нийгэм, эх орондоо чин үнэнч хүчирхэг эр хүн болдог билээ.

Тэд Христэд итгэдэг хөвгүүд биш харин дайчин эрчүүд болдог. Эрчүүдийг хөвгүүдээс ялгадаг гол чанар бол төлөвшил! 

Харз 2019 -д 117+ эрчүүд тойрог болон зогсоод Эзэнийг дээдлэн магтаж залбирсаны дараа Үг хуваалцсан юм. 

#BJM 

 
Хайх