BJM: ГЭР БҮЛИЙН ТАХИЛЫН ШИРЭЭ товхимол (Цахим)

293

Ж.Бадамдорж гэргийн хамт энэхүү чухал ойлголтыг зөвхөн яриад зогсоогүй амьдралдаа хэрэгжүүлж, үр шимийг нь хүртээд дараа нь бусдад заасаар ирсэн юм. Гэр бүлийн тахилын ширээ товхимол нь Мараната сургалтын ГЭР БҮЛИЙН ТАХИЛЫН ШИРЭЭ сургалтын өмнөх танилцуулга материал гэж ойлгож болно. 

Гэрэлт апп-аас цахимаар худалдан авах боломжтой.

Номын подкаст

ГЭР БҮЛИЙН ТАХИЛЫН ШИРЭЭ сургалтын танилцуулга

 
Хайх