Дерек Принс: ЭЗЛЭХЭЭР ДУУДАГДСАН (Цахим)

361

Дерек Принс энэхүү номоороо өөрийн дуудлага, сүнсний бэлгүүдээ нээн илрүүлж Бурханы Хаанчлалыг тэлэхийн төлөөх үйлчлэлд хэрхэн орохыг маш тодорхой заасан байдаг. 

Гэрэлт апп-аас цахимаар худалдан авах боломжтой.

Сонсдог номыг сонсох

Номын подкаст

 
Хайх