Дерек Принс, СУУРЬ ҮНЭН: Мөнхийн шүүх (48-52-р бүлэг)

158

VII. Мөнхийн шүүх 

 
Хайх