Дерек Принс, СУУРЬ ҮНЭН: Гар тавих (37-39-р бүлэг)

121

V. Гар тавих

 

 
Хайх