Дерек Принс, СУУРЬ ҮНЭН: Пентекостын зорилго (28-36-р бүлэг)

255

IV. Пентекостын зорилго

А. Сүнсээр дүүрэн итгэгч

Б. Сүнсээр дүүрэн чуулган 

В. Сүнсээр дүүрэн номлогч

 

 
Хайх