Дерек Принс, СУУРЬ ҮНЭН: Гэмшээд итгэ (9-16-р бүлэг)

159

II. Гэмшээд итгэ
Хайх