Бүтэн Библи Төслийн update (2023.12)

403

Бүтэн Библи Төсөл хэрэгжээд 3 дахь жилдээ болж байгаа бөгөөд Библийн 66 номыг Монгол хүний судалсанаар, Монгол итгэгчиддээ, Монгол ахуйд Үгийг хэрэгжүүлэх боломжтой нь хүргэж Монгол дагалдагчид үеийн үед Үгэнд хайртай байж судалдаг, судалснаараа амьдардаг болоход зориулсан Мараната үйлчлэлийн өв болсон төсөл юм. #BJM 

 
Хайх