Израилийн төлөө хэрхэн залбирах вэ? (BJM аудио номлол)

684

ИЗРАИЛИЙН ТӨЛӨӨ ХЭРХЭН ЗАЛБИРАХ ВЭ?

1. Үгийн хязгаар дотор залбир

2. Талархал магтаалаар Эзэний өмнө очиж залбир

3. Иудей ба харь үндэстэнүүдийн нүглийг гэмш

4. Израилийн улс төрийн бодлогод биш Бурханы зорилгод нэгдэн залбир. Бурханы зорилго бол хүмүүнийг өөрийн болгох юм. 

5. Зөвхөн Бурхан л ер бусын хайрыг өгдөг шиг сатан ч бас ер бусын үзэн ядалтыг өгдөг гэдгийг санаж залбир. Зөвхөн Бурханы Ариун Сүнс л ер бусын үзэн ядалтыг ер бусын хайр болгож чадна. 

6. Иерусалимын амар тайвны төлөө залбир

7. Ерөө бас ерөөгд 

 

 
Хайх