17. Нүгэл (III. Бурханы бүтээлийн талаарх доктрин)

320

 
Хайх