17. Нүгэл (III. Бурханы бүтээлийн талаарх доктрин)

218

 
Хайх