16. Хүний мөн чанар, бүтэц (III. Бурханы бүтээлийн талаарх доктрин)

229

 
Хайх