14. Тэнгэрэлч, Сатан ба чөтгөрүүд (III. Бурханы бүтээлийн талаарх доктрин)

283

 
Хайх