14. Тэнгэрэлч, Сатан ба чөтгөрүүд (III. Бурханы бүтээлийн талаарх доктрин)

186

 
Хайх