24. Суурь зургаан доктрин (Еврей 6:1-2)

777

Еврей 6:1-2
Тиймээс Христийн тухай анхдагч ойлголтыг орхиж, төлөвшилт уруу тэмүүлцгээе. Ингэхдээ үхсэн үйлсээс гэмшлийн болон Бурханд итгэх итгэлийн, баптисмууд болон гараа тавих тухай, үхэгсдээс амилуулагдах болон мөнх шийтгэлийн тухай сургаалуудын суурийг дахин дахин тавихгүй байя.

Энд өгүүлэх суурь 6 доктрин нь:

1. Гэмшил
2. Итгэл
3. Баптисмууд (олон тоогоор) 
4. Гар тавих 
5. Амилал 
6. Мөнхийн шүүх

Сургалтын төлбөр: 50,000₮

Нэгдүгээр хичээлийн хайчилбар

Хоёрдугаар хичээлийн хайчилбар

Гуравдугаар хичээлийн хайчилбар

Дөрөвдүгээр хичээлийн хайчилбар

Тавдугаар хичээлийн хайчилбар 

Зургадугаар хичээлийн хайчилбар

мөн ...

 
Хайх