EQUIP сургалт: Удирдахуйн үндэс (II)

338

Удирдагч хүнд хэрэгтэй үндсэн чухал мэдлэгийг маш цэгцтэйгээр Др. Давид Собрепена, багш Марк, Майкл нар заасан юм. 

 

Хичээлийн агуулга: 

1. Өнөөдөр чухал: Удирдлага ба хувийн өсөлт 

2. Удирдлага ба найдвартай байдал: Хэцүү дуудлага хийх 

3. Удирдагчийн цаг: Чаг, чаг цагаа тохируул

4. Удирдагч ба харилцаа: Нэг бол өргөнө, эсвэл нураана

5. Удирдагч бол дасгалжуулагч: Үр дүнтэй баг байгуулахуй 

6. Удирдагч хүний туйлын дээд зорилго

 

Сургалтын төлбөр: 50,000₮
Хайх