8. Иохан (Бүтэн Библи Төсөл)

586

Есүс Христийн дагалдагч Иохан, энэхүү сайнмэдээний номоороо Есүс бол Христ, Бурханы Хүү гэдгийг итгэсэн бүхэн мөнх амьтайг мэдүүлэхийн тулд бичжээ. 

ИОХАН ном судлалын танилцуулга 

Сургалтад суухыг хүсвэл Мараната үйлчлэл рүү мессэж бичнэ үү. 

Сургалтын төлбөр: 50,000₮

Мараната сургалт

 
Хайх