Ариун байдал руу намайг хөтлөөч (Мараната залбирлын сургууль)

260

Залбирлын дасгал нь шинэхэн итгэгчдэд болон ганцаараа залбирахад хэцүү байгаа итгэгчдэд дэм болж чиглүүлэг өгөхийн тулд залбиралд магтаал, шинэ сүнслэг дуугаар хэрхэн "Дуулалт залбирал" хийхийг заах зорилготой юм. Та чихэвчээр сонсоод ганцаараа байхдаа залбирвал илүү зохимжтой. ЭЗЭН таныг залбирлын хүн болгох болтугай! #BJM

 
Хайх