Ариун байдлын төлөөх залбирал (Мараната залбирлын сургууль)

227

Залбирлын дасгал нь шинэхэн итгэгчдэд болон ганцаараа залбирахад хэцүү байгаа итгэгчдэд дэм болж чиглүүлэг өгөхийн тулд залбиралд магтаал, шинэ сүнслэг дуугаар хэрхэн "Дуулалт залбирал" хийхийг заах зорилготой юм. Та чихэвчээр сонсоод ганцаараа байхдаа залбирвал илүү зохимжтой. ЭЗЭН таныг залбирлын хүн болгох болтугай! #BJM 
Хайх