Дерек Принс: Талархал, Магтаал, Хүндэтгэл

985

Христитгэл бол дуутай итгэл бишрэл. Аль ч Христийн чуулганд очсон тэнд дуулж л байдаг. Гэхдээ тэр сүнслэг дууны цаана тодорхой ялгаа бий. 

Талархлын дуунууд бол Бурханы хийсэн бүхэнд төвлөрдөг.

Магтаалын дуунууд бол Бурханы сайн сайханд төвлөрдөг.

Хүндлэлийн дуунууд бол Бурханы ариун чанарт төвлөрдөг.

Хичээл 1: Талархал

Хичээл 2: Магтаал

Хичээл 3: Хүндэтгэл

 

 

 
Хайх