Аврал алдагдах уу?

637

Есүс Христэд итгэсэн хүн бүрт Есүс авралын баталгаа өгсөн байдаг.

Та Иохан 6:47-оос энэ талаар унших боломжтой. 

"Үнэнээр үнэнээр Би та нарт хэлье. Хэн итгэнэ, тэр мөнх амьтай" гэжээ. 

Тэгвэл Есүс Христийн авралыг хүлээн авахын тулд нүглээ гэмшиж, Есүс бол цорын ганц Бурхан бөгөөд өнөөдөр ч амьд гэдэгт итгэх ёстойг Библи хэлсэн байдаг. 

Библид энэ талаар,

Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно. (Иохан 3:16)

"Хэрэв та Есүсийг Эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч, Бурхан Түүнийг үхэгсдээс амилуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл, аврагдах болно. Хүн зүрхэндээ итгэн зөвт байдалд хүрч, амаараа хүлээн зөвшөөрч авралд хүрнэ." (Ром 10:9, 10)

"Өөр хэний ч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр тэнгэрийн доор хүмүүнд эс өгөгдөв." (Үйлс 4:12)

Аврал алдагдах эс алдагдах талаар Dr. BJM -ийн өгсөн хариултыг видеоноос үзнэ үү. 

 
Хайх