Иавэгийн 8 нэр

660

ИАВЭ гэдэг бол Бүтээгч Бурханы өөрийнх нь нэр юм.

 

1. Иавэ Цидкенү “ЭЗЭН бол миний ЗӨВТ байдал” (Иер 23:6)

2. Иавэ М’каддеш “ЭЗЭН бол миний АРИУСГАГЧ” (Леви 20:8)

3. Иавэ Шалом “ЭЗЭН бол миний АМАР ТАЙВАН” (Шүүгч 6:24)

4. Иавэ Шамма “ЭЗЭН бол ОРШИГЧ” (Езек 48:35)

5. Иавэ Рофе “ЭЗЭН бол миний ЭДГЭЭГЧ” (Гэтлэл 15:26)

6. Иавэ Ирэ “ЭЗЭН бол ХАНГАГЧ” (Эхлэл 22:14)

7. Иавэ Нисси “ЭЗЭН бол миний ТУГ” (Гэтлэл 17:15)

8. Иавэ Рохи “ЭЗЭН бол миний ХОНЬЧИН” (Дуулал 23:1)
Хайх