Эзэний зоог

Итгэгчдийн хувьд чухал хоёр ёслол бий. Эхний нь итгэгчдийн баптисм буюу усан баптисм, хоёр дахь нь Эзэний зоог. Эзэний зоогийн талаарх.

2015-09-01

Итгэгчдийн хувьд чухал хоёр ёслол бий. Эхний нь итгэгчдийн баптисм буюу усан баптисм, хоёр дахь нь Эзэний зоог. Эзэний зоогийн талаарх сургаалыг та бүхэндээ толилуулж байна.